STT Tên Số Lượng
1 Máy Đào 5
2 Máy ủi D31 1
3 Xe tự đổ 2
4 Xe tải bệ 2
5 Máy bộ bê tông 4
6 Máy đầm rung 2
7 Máy đầm bàn 3
8 Máy đầm dùi 4
9 Máy hàn điện 2
10 Cây chống thép 400
11 Giáo ống công nghiệp 400
12 Máy trộn vữa 5
13 Máy phát điện 1
14 Máy cắt sắt 5
15 Máy duỗi sắt 5
16 Máy khoan 3